Sakramentai

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo.

KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1213).

Krikšto tėvams būtina žinoti
 • Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
 • Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.
 • Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu.
 • Malda nuo šiol bus svarbu lydėti naują krikščionį.
 • Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi.
 • Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą palaiko sunkumuose ir džiaugsmuose.
 • Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė”. „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324).

Atgailos ir Eucharistijos sakramentams ruošiami Krikšto sakramentą priėmę vaikai (nuo 9 m.), kurių tėvai/teisėti globėjai pareiškia norą raštu. Vaikams, kurie nėra pakrikštyti, bet jų tėvai pareiškia norą ruošti vaikus Atgailos – Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, sudaromos sąlygos pasirengti ir priimti Krikšto sakramentą. 

Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje, ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „įkrikščioninimo sakramentai“, kurių vienybę privalu išsaugoti. Todėl tikintiesiems aiškintina, jog tas sakramentas būtinas Krikšto malonei atbaigti. „Sutvirtinimo sakramentu jie tobuliau sujungiami su Bažnyčia, apdovanojami ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe ir šitaip dar griežčiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1285).

Šio sakramento priėmimas yra krikščioniškos brandos ženklas. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis mėnesius. Norinčius kviečiame asmeniškai kreiptis į parapijos kunigą. Sėkmingai baigus pasiruošimą, išduodama sutvirtinimo kortelė – dokumentas, būtinas Sutvirtinimo sakramentui gauti.

Sutvirtinamajam būtina žinoti
 • Labai atsakingai įvertinti savo apsisprendimą ir pasirengimą priimti šį sakramentą.
 • Sutvirtinamasis privalo pritarti Katalikų, Bažnyčios mokymui, turi būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu ir liudytoju bendruomenėje ir pasaulyje.
 • Sutvirtinimo sakramentu gaunama Šventoji Dvasia, todėl ją reikia priimti tyra širdimi, prieš priimant sakramentą atliekama išpažintis.
 • Tas, kuris ruošiasi šį sakramentą priimti, suranda dokumentą, paliudijantį krikšto faktą ir pasirenka Sutvirtinimo tėvą (arba mamą).
 • Pasirenkamas kokio nors šventojo vardas, kuris ženklina, jog krikščionis tikėjimo kelionėje nėra vienas, bet asmeniškai palydimas tų, kurie jau regi Dievo veidą amžinybėje.

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

„Dievas, Gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs šv. Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau nuodėmių atleidimą. Ir aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo: Tėvo, Sūnaus ir šv. Dvasios” – tokius, arba panašius žodžius taria kunigas, suteikdamas nuodėmių atleidimą.
Susitaikymo sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, yra tikinčiojo susitikimas su Dievu, kuriuo metu žmogus išlaisvinamas iš nuodėmių vergijos, kuri atstumia žmogų nuo Dievo ir jo malonės.

Išpažinčių klausoma šiokiadieniais, prieš Mišias. Taip pat Susitaikinimo pamaldų metų, kurios būna Advento ir Gavėnios liturginiu laiku.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis išpažinčių klausoma tik prieš Mišias.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

„Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui, Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo iškelta į sakramento garbę. (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1601).

SVARBU: 

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo kreiptis į tos bažnyčios kunigą, kurioje planuoja tuoktis. Kreiptis būtina bent prieš penkis mėnesius iki numatomos santuokos datos.

Parapijiečiai, norintys tuoktis kitoje parapijoje, privalo gauti savo parapijos klebono leidimą. Kreiptis į  kunigą  turi pats asmuo, kuriam reikalingas toks leidimas. Prašantysis privalo turėti asmens dokumentą. 


Pasirengimas šiam sakramentui apima susitikimus su kunigu. Sužadėtiniai taip pat išklauso jiems skirtas paskaitas apie santuokos sakramentą, jo prasmę, šeimos planavimą, vaikų ugdymą, sužino apie galimus sunkumus gyvenant poroje, bei jų sprendimo būdus.

LIGONIŲ PATEPIMAS

„Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų maldomis visa Bažnyčia sergančiuosius paveda kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad palengvintų jiems kančias ir juos gelbėtų; ji net ragina juos savo noru jungtis su Kristaus kančia bei mirtimi ir šitaip prisidėti prie Dievo tautos gerovės.“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1499).

SVARBU: 

Jei norite pakviesti kunigą pas savo šeimos narį ar pažįstate asmenis norinčius kad juos aplankytų kunigas, prašome kreiptis į parapijos kunigą. Prieš pakviesdami kunigą apie tai pasikalbėkite su ligoniu.
Ligonius aplankome namuose, taip pat šį sakramentą teikiame bažnyčioje. Prašant ligonio patepimo ligonio namuose (išskyrus neatidėliotinus atvejus), prašome susitarti su kunigu dėl datos ir laiko. Tiktų, kad artimieji pasirūpintų, kad ligonio kambaryje būtų kryžius bei kelios žvakės, kurias būtų galima uždegti apeigų metu. Svarbu, kad šeimos nariai dalyvautų ligonio patepimo apeigose, palaikydami jį bendra malda.

ŠVENTIMŲ (KUNIGYSTĖS) SAKRAMENTAS

Kristaus apaštalams Šventimų sakramentu pavesta misija Bažnyčioje toliau tęsiama ligi amžių pabaigos; todėl šis sakramentas yra apaštališkosios tarnybos sakramentas. Jis apima tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonatą. (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1536).

Jaunuoliai, kurie nori tapti kunigais ir šiai tarnystei pasiruošti, turėtų kreiptis į parapijoje dirbantį kunigą,
į Kunigų seminarijos vadovybę.

Kam teikiamas Kunigystės sakramentas?

Kristus savo Evangeliją skelbė visiems žmonėms, tačiau į apaštalų tarnystę pašaukė tik vyrus. Todėl pagal apaštalinius laikus siekiančią tradiciją Kunigystės šventimų sakramentas teikiamas tik pakrikštytiems vyrams, priklausantiems Katalikų Bažnyčiai. Vyrai tam pasirengia specialiose ugdymo mokyklose — seminarijose.

Katalikų Bažnyčioje į kunigus šventinami tik tie kandidatai, kurie yra laisvai pasiryžę rinktis celibatinį gyvenimą ir viešai įsipareigoja jo laikytis iš meilės Dievo karalystei ir žmonių tarnystei.

Katalikų tikėjimo uoliai besilaikantys jaunuoliai, turintys vidurinį išsilavinimą bei parapijos kunigo rekomendaciją, pateikia prašymą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovams. Seminarijoje jaunuoliai vienerius metus tiria savo pašaukimą parengiamajame kurse ir šešerius metus studijuoja, kad įgytų teologijos ir kitų mokslų žinių, išmoktų bendruomeniškumo, susipažintų su pastoracijos ypatumais.

Sakramentalijos

Sakramentalijos yra…

Scroll to Top